نقش هوشمند سازی در صنعت آموزشی

امروزه هوشمند سازی تبدیل به ضرورتی جهت راحتی در زندگی و صنعت شده است.به طور مثال می توان از نمونه نقش هوشمند سازی در صنعت به خصوص آموزش ، از نقش آن در اتاق کنفرانس نام ببریم. در گذشته شاهد نوعی هرج و مرج و شلوغی در اتاق کنفرانس بودیم این در حالی است که امروزه به لطف تجهیزات هوشمند سازی شاهد مجموعه ای مرتب و سازمان یافته می باشیم. که در این مقاله به شرح هوشمند سازی اتاق کنفرانس می پردازیم.


@title


آماده سازی اتاق کنفرانس در حالتی که تجهیزات هوشمند سازی در آن تعبیه است به صورت زیر می باشد.

در ابتدای امر ما سیستم کنترل روشنایی و پرده را داریم ، به گونه ای که کلید هوشمند تعبیه شده در اتاق کنفرانس چراغ های متصل به خود را روشن و در صورت باز بودن پرده ها از طریق کلید کنترل پرده ،پرده بسته میشود.در ادامه موتور پرده هوشمند پرده پرژکتور را پایین می آورد و کنترل محیط پیرامون توسط تجهیزات تعبیه شده جهت تهویه مطبوع انجام می پذیرد.و پریز هوشمند تصفیه هوا را روشن میکند.و سیستم خدماتی جهت ارائه خدمات پذیرایی به گونه ای فعال میشود که پریز هوشمند کتری برقی را روشن میکند.

در طی سخنرانی چراغ توسط برنامه نصب شده در گوشی خاموش میشود و در حالت بحث تمامی چراغ ها روشن میشود.

و در انتهای کنفرانس کلیدها توسط برنامه خاموش و پرده نیز باز میشود.پرده پرژکتور بسته شده و پریز هوشمندمتصل به آن قطع میگردد.و تمامی سیستم های هواساز و تهویه خاموش میگردد. و پریز هوشمند کتری را خاموش میکند.


@title


همانطور که ملاحظه کردید تجهیزات هوشمند به یاری نیروی انسانی می آید تا سرعت و دقت در انجام کارها را بالا ببرند و همچنین محیط زندگی و محیط کار را برای ما راحت و دلنشین سازند.