نقش هوشمند سازی در صنعت آموزشی

عملیات صورت گرفته در اتاق کنفرانس هوشمند

آماده سازی اتاق کنفرانس در حالتی که تجهیزات هوشمند سازی در آن تعبیه است به صورت زیر می باشد.

در ابتدای امر ما سیستم کنترل روشنایی و پرده را داریم ، به گونه ای که کلید هوشمند تعبیه شده در اتاق کنفرانس چراغ های متصل به خود را روشن و در صورت باز بودن پرده ها از طریق کلید کنترل پرده ،پرده بسته میشود.در ادامه موتور پرده هوشمند پرده پرژکتور را پایین می آورد و کنترل محیط پیرامون توسط تجهیزات تعبیه شده جهت تهویه مطبوع انجام می پذیرد.و پریز هوشمند تصفیه هوا را روشن میکند.و سیستم خدماتی جهت ارائه خدمات پذیرایی به گونه ای فعال میشود که پریز هوشمند کتری برقی را روشن میکند.

در طی سخنرانی چراغ توسط برنامه نصب شده در گوشی خاموش میشود و در حالت بحث تمامی چراغ ها روشن میشود.

و در انتهای کنفرانس کلیدها توسط برنامه خاموش و پرده نیز باز میشود.پرده پرژکتور بسته شده و پریز هوشمندمتصل به آن قطع میگردد.و تمامی سیستم های هواساز و تهویه خاموش میگردد. و پریز هوشمند کتری را خاموش میکند.

همانطور که ملاحظه کردید تجهیزات هوشمند به یاری نیروی انسانی می آید تا سرعت و دقت در انجام کارها را بالا ببرند و همچنین محیط زندگی و محیط کار را برای ما راحت و دلنشین سازند.

تاریخ : 1396/02/17
نویسنده:سیما کوشکی